Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1454/06-03-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006399013, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
2196

Τελευταία ενημέρωση: 09-03-2020