Κατάθεση προσφορών για «Καθαρισμός και απολύμανση όλων των αεραγωγών κλιματισμού και αερισμού στο κεντρικό κτίριο, στη Πτέρυγα Δεριγνύ και στη Πτέρυγα Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4161/15-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC009207217, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Καθαρισμός και απολύμανση όλων των αεραγωγών κλιματισμού και αερισμού στο κεντρικό κτίριο, στη Πτέρυγα Δεριγνύ και στη Πτέρυγα Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
3129
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-09-2021