Κατάθεση προσφορών για «Εργασίες Συντήρησης του Συστήματος Θέρμανσης και του Δικτύου Φυσικού Αερίου του ΟΠΑ για το έτος 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7325/27-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005929635, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης του Συστήματος Θέρμανσης και του Δικτύου Φυσικού Αερίου του ΟΠΑ για το έτος 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203720, -401, -212.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

ID: 
2013

Τελευταία ενημέρωση: 28-11-2019