Κατάθεση προσφορών για «Εργασίες Συντήρησης Χρωματισμών στην Αίθουσα Τελετών στον 1ο Όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3325/22-05-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005005869, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης Χρωματισμών στην Αίθουσα Τελετών στον 1ο Όροφο του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 04/06/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210  8203 401, -720, -718, -719.

ID: 
1725
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-05-2019