Κατάθεση προσφορών για «Εργασίες Συντήρησης χρωματισμών στην αίθουσα τελετών στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3153/09-06-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006837298, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης χρωματισμών στην αίθουσα τελετών στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις και να γνωρίσουν όλες τις τοπικές συνθήκες και τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εργασιών, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου (τηλ: 210 8203401, -718, -719, -720, -212).

 

ID: 
2344

Τελευταία ενημέρωση: 10-06-2020