Κατάθεση προσφορών για «Επισκευές ξύλινων εδράνων και καθισμάτων στα αμφιθέατρα στο κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4436/27-07-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007094988, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Επισκευές ξύλινων εδράνων και καθισμάτων στα αμφιθέατρα στο κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να γνωρίσουν όλες τις τοπικές συνθήκες και τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εργασιών, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου (τηλ: 210 8203720, -718, -719, -401, -212).

ID: 
2451

Τελευταία ενημέρωση: 28-07-2020