Κατάθεση προσφορών για «Επισκευές Κλιματισμού-Αερισμού στο κτήριο του ΟΠΑ επί της οδού Ευελπίδων 47, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2260/08-04-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004763491, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Επισκευές Κλιματισμού-Αερισμού στο κτήριο του ΟΠΑ επί της οδού Ευελπίδων 47, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 16/04/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -282, -264, -215.

ID: 
1637

Τελευταία ενημέρωση: 10-04-2019