Κατάθεση προσφορών για «Έκδοση πιστοποιητικών Πυροπροστασίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5850/29-08-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003616628, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για «Έκδοση πιστοποιητικών Πυροπροστασίας», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284, 282.

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφορών απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 401, 718, 719, 720.

ID: 
1145

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2018