Κατάθεση προσφορών για «εγκατάσταση νέας καλωδιακής δικτυακής υποδομής στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, καθώς και στα γραφεία του τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και της γραμματείας Συγκλήτου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4284/15-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003282178, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «εγκατάσταση νέας καλωδιακής δικτυακής υποδομής στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου (γραφείο Πρύτανη και γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων), καθώς και στα γραφεία του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και της γραμματείας Συγκλήτου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με την κα Ελένη Σπυροπούλου (τηλέφωνο: 210-8203 900).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 26/06/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, 214, 264, 284, 282.

 

ID: 
1049

Τελευταία ενημέρωση: 19-06-2018