Κατάθεση προσφορών για «εγκατάσταση νέας ηλεκτρολογικής και καλωδιακής δικτυακής υποδομής στους χώρους όπου στεγάζονται το Λογιστήριο και η Επιμελητεία του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7393/25-10-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003902559, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «εγκατάσταση νέας ηλεκτρολογικής και καλωδιακής δικτυακής υποδομής στους χώρους όπου στεγάζονται το Λογιστήριο και η Επιμελητεία του Πανεπιστημίου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με κα Ελένη Σπυροπούλου, τηλέφωνο: 210-8203 900.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή  02/11/2018 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

 

ID: 
1293

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2018