Κατάθεση προσφορών για διάφορες « Προμήθεια και Τοποθέτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 5191/4-11-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009489387, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5294/9-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009506537).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214,-284.

ID: 
3212
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2021