Κατάθεση προσφορών για διάφορες «Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 4943/22-10-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009419171, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Επεμβάσεις Κλιματισμού σε διάφορα κτίρια του ΟΠΑ» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5008/26-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009430581).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 10/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

Επισημαίνεται ότι : Για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα : 210-8203212, 8203719, 8203401, 8203720.

ID: 
3191
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 26-10-2021