Κατάθεση προσφορών για διάφορες « Αποκατάσταση Βλαβών σε Συστήματα Κλιματισμού Ψύξης – Θέρμανσης».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 5192/4-11-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009483070, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αποκατάσταση Βλαβών σε Συστήματα Κλιματισμού Ψύξης – Θέρμανσης» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5293/9-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009506518).

Κατάθεση προσφορών για διάφορες « Αποκατάσταση Βλαβών σε Συστήματα Κλιματισμού Ψύξης – Θέρμανσης».

ID: 
3213
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-11-2021