Κατάθεση προσφορών για «Αποκατάσταση Βλαβών στα Συστήματα Κλιματισμού του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4085/14-07-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007028697, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αποκατάσταση Βλαβών στα Συστήματα Κλιματισμού του ΟΠΑ».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 22/07/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις και να γνωρίσουν όλες τις τοπικές συνθήκες και τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εργασιών, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου (τηλ: 210 8203720, -718, -719, -401, -212).

 

 

 

ID: 
2422
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-07-2020