Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου εισόδου /εξόδου στους χώρους στάθμευσης του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5587/16-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007491860, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου εισόδου /εξόδου στους χώρους στάθμευσης του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του ΟΠΑ».

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203209, 2108203718-720 & 2108203401).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2548

Τελευταία ενημέρωση: 16-10-2020