Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση Τμημάτων Σωληνώσεων Ψύξης – Θέρμανσης στην Πτέρυγα Αντωνιάδου του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1090/19-02-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006321809, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αντικατάσταση Τμημάτων Σωληνώσεων Ψύξης – Θέρμανσης στην Πτέρυγα Αντωνιάδου του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στο τηλέφωνο: 210-8203212.

ID: 
2161

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2020