Κατάθεση προσφορών για «Αντικατάσταση ψευδοροφών με νέες μεταλλικές σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4127/24-06-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005178653, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Αντικατάσταση ψευδοροφών με νέες μεταλλικές σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου».

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210  8203 718, -401, -719, -720.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 05/07/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1771

Τελευταία ενημέρωση: 27-06-2019