Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών-κλειδιών-πόμολων-τηλεχειριστηρίων κλπ, για την κάλυψη των αναγκών του ΟΠΑ, για το έτος 2020», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7498/04-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005965090, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών-κλειδιών-πόμολων-τηλεχειριστηρίων κλπ, για την κάλυψη των αναγκών του ΟΠΑ, για το έτος 2020», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

 

ID: 
2048

Τελευταία ενημέρωση: 04-12-2019