Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το ΟΠΑ, για το έτος 2020», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7781/13-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ006036205, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το ΟΠΑ, για το έτος 2020», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
2069

Τελευταία ενημέρωση: 16-12-2019