Γενικές Αρμοδιότητες

Οι γενικές αρμοδιότητες της Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών/τριών είναι:

α) Η υποστήριξη των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους ζωής, της συνέχισης των σπουδών τους και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
β) Η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών/τριών που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Ιδρύματος.
γ) Η υποστήριξη φοιτητών/τριών και προσωπικού, που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας.
δ) Η συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Μονάδας και αφορούν την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Ιδρύματος, τις προγραμματικές συμφωνίες, το στρατηγικό σχέδιο, το ετήσιο σχέδιο δράσης και τη στοχοθεσία του Ιδρύματος, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.