Η ΔΑΣΤΑ

Η ΔΑΣΤΑ υποστηρίζει τους φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους του ΟΠΑ στην εξεύρεση εργασίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε πρακτική άσκηση.

Για το λόγο αυτό, η ΔΑΣΤΑ συνεργάζεται και υποστηρίζει τη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.) και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation - ACEin) που λειτουργούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο δικτυακό τόπο της ΔΑΣΤΑ θα βρείτε ανακοινώσεις και εκδηλώσεις από όλες αυτές τις υπηρεσίες του ΟΠΑ, χρήσιμα έγγραφα για θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας και πληροφοριακό υλικό για τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου σε αυτό τον τομέα.

Το έργο "Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΟΠΑ" συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»