Επαναληπτική διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την «Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτήρια του Ο.Π.Α., για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 811/6-2-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ002643613 2018-02-08, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση των Υποσταθμών  Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτήρια του Ο.Π.Α., για το έτος 2018, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 14/02/2018 και ώρα 14:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
704

Τελευταία ενημέρωση: 08-02-2018