Διακήρυξη Νο 207/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Διακήρυξη Νο 207/2020

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 13/07/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14:00.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 207/2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 

ID: 
2382

Τελευταία ενημέρωση: 30-06-2020