Διά Βίου Μάθηση (ΚΕΔΙΒΙΜ / ΟΠΑ)

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ως βασική αποστολή την παραγωγή και τη διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία και τη διάπλαση υπεύθυνων πολιτών.
 
Περαιτέρω, η δράση του Ιδρύματος στα πεδία των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά και η συστηματική θεραπεία των Επιστημών της Πληροφορίας, προάγει τον σκοπό της αναβάθμισης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εν γένει Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ1/4.1.2018 τ. Β’ ιδρύθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το  Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ αποτελεί μονάδα του ΟΠΑ που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου μάθησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη της αποστολής του Ιδρύματος.
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ θα αξιοποιήσει και θα επεκτείνει την ήδη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εκτενή εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση η οποία έχει συσσωρευτεί από τη λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ) και της Μονάδας Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (eLearning) του ΟΠΑ, μέσω των οποίων έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαφόρων μορφών, διάρκειας, επιπέδου και αντικειμένου από το 1995.
 
Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η συμβολή στην κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, συμβάλλοντας θετικά στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στο μορφωτικό επίπεδο των σπουδαστών του. Τον στόχο αυτό θα τον εκπληρώνει μέσα από την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία θα συμπληρώνουν, εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτό, το ΚΕΔΙΒΙΜ μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ προσφέρει δια ζώσης και eLearning εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Δια Ζώσης                 e Learning

 

Τελευταία ενημέρωση: 02-04-2021