Απόφαση Συγκλήτου για διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων Ιουνίου 2020

 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος στη συνεδρίαση της 21ης/5/2020, συζήτησε το θέμα της διεξαγωγής αδιάβλητων εξετάσεων, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώνονται λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την απειλή της πανδημίας. Με βάση τα στοιχεία που εστάλησαν από τους προέδρους των τμημάτων, η Σύγκλητος διαπίστωσε ότι το προγραμματισμένο διδακτικό έργο θα ολοκληρωθεί σε όλα τα Τμήματα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια, η Σύγκλητος αποφάσισε τα ακόλουθα:

  1. Οι τελικές εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία, είτε με εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με την ΥΑ 59181/Ζ1 (Β’1935).
  2. Η Σύγκλητος με απόφαση της θα καθορίσει μέχρι 28/5/2020 τους ειδικότερους όρους για τη διενέργεια εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους.
  3. Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης κάθε διδάσκων θα ανακοινώσει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης τον τρόπο διενέργειας της τελικής εξέτασης στο μάθημα του και θα εκδοθεί το πρόγραμμα εξετάσεων.
  4. Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσει στις 9/6/2020 και θα διαρκέσει μέχρι 10/7/2020.
  5. Στις τελικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος, θα τηρηθούν με άκρα επιμέλεια τα μέτρα υγειονομικής προστασίας  που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.
  6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των φοιτητών για τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει κεντρικά, μέσω του συστήματος eclass.
  7. Για τους φοιτητές, επιτηρητές και διδάσκοντες που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη από COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ  ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 (Β΄1800), καθώς και για τους φοιτητές που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, θα ληφθεί ειδική μέριμνα.
  8. Για τα παραπάνω θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες μέχρι 29/5/2020.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

ID: 
2307
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 21-05-2020