Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αριθμ. Πρωτ.: 812

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 58 του Ν. 4386/11-05-2016 τεύχος Α'.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017:

 

INTERNATIONAL MARKETING - MANAGEMENT, ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS

Οι ενδιαφερόμενοι, για τους οποίους είναι απαραίτητη η εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό υπόμνημα εργασιών
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ode@aueb.gr, μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2017.

 

Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο, στα αρχεία της Γραμματείας.

ID: 
74

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2017