Οργάνωση - Λειτουργία - Διοίκηση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η οργανωτική μορφή του περιλαμβάνει:


ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.

Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203292
E-mail: rector@aueb.gr

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203289
E-mail: vicerector-acad@aueb.gr 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης
Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος

Διεύθυνση Γραφείου: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαληνίας 46, 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 8203841
E-mail: glekakos@aueb.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203269
E-mail: vicerector-econ@aueb.gr 

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης

Διεύθυνση Γραφείου: Μαράσλειο Μέγαρο (κεντρικό κτήριο), 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203272

E-mail: vicerector-growth@aueb.gr

 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4692/2020 «1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με άμεση και μυστική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 69. 2.Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας».

 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4485/2017 η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη
β) τους Κοσμήτορες,
γ) τους Προέδρους των Τμημάτων
δ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.
ε) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων ε΄ και στ΄ εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, για διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία (1) ακόμη θητεία.
 
Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων.
 
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, μπορεί να καλούνται και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των Συλλόγων του Μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς που κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωσή της.
 
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αντιπρυτάνεις.
 
 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4485/2017 το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που με-τέχουν στη Σύγκλητο,
δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.

 


ΣΧΟΛΕΣ

Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

α) Κοσμήτορας
β) Κοσμητεία
γ) Γενική Συνέλευση

Οι Κοσμήτορες των Σχολών:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών: Καθηγητής Θωμάς Μούτος
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας: Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης


ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σ' αυτό.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α) Πρόεδρος
β) Συνέλευση Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς
γ) Διευθυντής Τομέα
δ) Γενική Συνέλευση Τομέα

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών: Καθηγητής Γεώργιος Οικονομίδης
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης: Καθηγητής Ευάγγελος Βασιλάτος
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης 
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ήντουνας
Τμήμα Πληροφορικής: Καθηγήτρια Βασιλική Καλογεράκη
Τμήμα Στατιστικής: Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

 1. Το Διδακτικό Προσωπικό το οποίο διαρθρώνεται από:

  • Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Τα μέλη Δ.Ε.Π. διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές.
  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).
  • Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π).
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).
  • Τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.
  • Τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους και
  • τους Διδάσκοντες με απόσπαση.
 2. Tο Διοικητικό Προσωπικό.

 

Τελευταία ενημέρωση: 04-11-2022