Κατάθεση προσφορών για τη σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους που βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου

id: 
3016

Κατάθεση προσφορών για τη σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους που βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7442/8-11-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005358268 2016-11-08, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους που βρίσκονται στους χώρους του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018