Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση και Επισκευή των Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου για 1 έτος»

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση και Επισκευή των Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου για 1 έτος»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1252/06-03-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005872712 2017-03-06, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση και Επισκευή των Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου για 1 έτος», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
97

Τελευταία ενημέρωση: 07-03-2017