Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση, Επισκευή και Επίβλεψη των Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων του ΟΠΑ»

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση, Επισκευή και Επίβλεψη των Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων του ΟΠΑ»
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2856/08-05-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006154144 2017-05-09, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Συμφωνητικού για τη Συντήρηση, Επισκευή και Επίβλεψη των Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, 284, 264, 215.
 

ID: 
226

Τελευταία ενημέρωση: 09-05-2017