Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη συμβολαίου συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κατάθεση προσφορών για την «σύναψη συμβολαίου συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4527/07-07-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001695147 2017-07-14, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «σύναψη συμβολαίου συντήρησης/υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) Οικονομικής Διαχείρισης «Entersoft Business Suite» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
319

Τελευταία ενημέρωση: 14-07-2017