Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την Τεχνική Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, για το έτος 2017».

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την Τεχνική Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, για το έτος 2017».

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8741/23-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005635995 2016-12-23, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Σύναψη Ετήσιου Συμφωνητικού για την Τεχνική Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας SHARP που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, για το έτος 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215

ID: 
46

Τελευταία ενημέρωση: 23-12-2016