Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη Συντήρηση Καυστήρων, Λεβήτων και Δικτύου Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου, έτους 2017»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ.: 8381/13-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005564566 2016-12-13, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη ετήσιας σύμβασης για τη Συντήρηση Καυστήρων, Λεβήτων και του Δικτύου Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου, έτους 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
24

Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2016