Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση που αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στα κτίρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ, έτους 2017».

Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση που αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στα κτίρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ, έτους 2017».

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8754/23-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005635937 2016-12-23, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη συντήρηση που αφορά στο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου στα κτίρια της Πτέρυγας Αντωνιάδου, Κοδριγκτώνος και Δεριγνύ, έτους 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
42

Τελευταία ενημέρωση: 23-12-2016