Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Κέντρου Υπολογιστών, Μελών Διδακτικού Προσωπικού και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8201/7-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005525730 2016-12-07, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση υπολογιστών και περιφερειακών του Κέντρου Υπολογιστών, μελών ΔΕΠ και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 8203284.

ID: 
17

Τελευταία ενημέρωση: 08-12-2016