Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη Συμφωνητικού για την ενίσχυση του συστήματος εξαερισμού στο εκπαιδευτικό εργαστήριο πληροφορικής CSLAB2 στον 2ο όροφο του κτιρίου του Πανεπιστημίου στην πτέρυγα Δεριγνύ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3535/31-5-2017  Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006270001 2017-06-01, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Συμφωνητικού για την ενίσχυση του συστήματος εξαερισμού στο εκπαιδευτικό εργαστήριο πληροφορικής CSLAB2 στον 2ο όροφο του κτιρίου του Πανεπιστημίου στην πτέρυγα  Δεριγνύ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
ID: 
275

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2017