Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών στο υπόγειο του επί των οδών Τροίας, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες του αρχείου του ΟΠΑ»

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών στο υπόγειο του  επί των οδών  Τροίας,  Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες του αρχείου του ΟΠΑ»

 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1884/23-3-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005969739  2017-03-24, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κινητών αρχειοθηκών στο υπόγειο του  επί των οδών  Τροίας,  Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου για τις ανάγκες του αρχείου του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
 

ID: 
134

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2017