Κατάθεση προσφορών για την «νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εστιατορίου μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Κατάθεση προσφορών για την «νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εστιατορίου μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4667/12-07-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001693719 2017-07-14, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εστιατορίου μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215

ID: 
318

Τελευταία ενημέρωση: 14-07-2017