Διακήρυξη Νο 161/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Η/Μ Εγκαταστάσεις δύο Νέων Χώρων Αποθήκευσης Βιβλίων»

Διακήρυξη Νο 161/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Η/Μ Εγκαταστάσεις δύο Νέων Χώρων Αποθήκευσης Βιβλίων»

Κείμενο Διακήρυξης Νο 161/2017

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 

ID: 
135

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2017